מידע ליזמים ומתכננים

נוהל יזמים לקידום תכניות התחדשות עירונית (פינוי-בינוי)

הנוהל נועד, בראש ובראשונה, ליצירת ודאות עבור היזם לקראת תהליך הפינוי-בינוי, ולהבטחת תיאום התכנון עם המדיניות העירונית

הנוהל מגדיר את שלבי התהליך הכולל, לרבות תוצרים נדרשים בכל שלב, לוחות זמנים וגורמים עירוניים רלוונטיים. התבססות על נוהל זה תאפשר לקדם את התכנון באופן מהיר ומיטבי ולהביא להוצאה לפועל של יוזמות ופרויקטים לרווחת תושבי העיר והיזמים כאחד.
לאורך כל הדרך, מהפנייה הראשונית ועד לסיום התהליך, תפעל המנהלת להתחדשות עירונית על מנת לוודא ייצוג הולם של התושבים ותהליך חברתי משמעותי במתחמי ההתחדשות העירונית.

לצפיה בנוהל היזמים לחץ כאן.

מדיניות התחדשות עירונית בהתאם לתכנית מתאר ומסמכי מדיניות

כחלק מתכנית המתאר הכוללנית של העיר בית שמש, גובש מסמך מדיניות להתחדשות עירונית בעיר הוותיקה.
מטרתה של המדיניות הינה חיזוק השכונות הוותיקות וקביעת מדיניות פיתוח בהתאם לצורך העירוני. התחדשות עירונית אליה מכוונת מדיניות תכנית זו, כוללת בתוכה התחדשות המרחב הפרטי לצד התחדשות המרחב הציבורי. במסגרת התכנית, ניתנו עבור כל מתחם בעיר הוראות המפרטות את רמת הפיתוח והבינוי. מסמכי התכנית מצורפים לעיון תושבים, יזמים ומתכננים.
לצפייה במסמכי תכנית האב
 

איך בודקים סטטוס של בקשה שהוגשה?

סטטוס בקשה להיתר בנייה שהוגשה ניתן לבדוק באתר הנדסי של עיריית בית שמש ניתן לקבל מידע על סטטוס בקשה מרגע הגשתה.

מדיניות בעניין תמורות בפרויקטים של התחדשות עירונית

גודל דירת התמורה הוא פרמטר אחד בפרויקט. חשוב לזכור כי ישנם פרמטרים נוספים המשפיעים על איכות חיים ועל השבחת הנכס.
במסלול פינוי בינוי (ובינוי פינוי), גודל דירת התמורה יתבסס על גודל הדירה הקיימת, לפי היתר הבניה, בתוספת של לכל הפחות 12 מ"ר ולכל היותר 25 מ"ר וכן תוספת של מרפסת בגודל של עד 12 מ"ר. 

מינימום חתימות בעלי נכסים במתחם פינוי בינוי לצורך שיבוץ לוועדת תכנון ובניה

יזם המקדם תכנית פינוי בינוי במסלול מיסוי ומבקש להשתבץ לועדת תכנון ובנייה, נדרש לעמוד בכלל דרישות הסף המפורטות בנוהל היזמים לקידום תכניות התחדשות עירונית. אחת הדרישות היא הוכחה של מינימום הסכמות חתומות על ידי בעלי הנכסים:

  • עמידה ב-60% הסכמות בעלי נכסים ככל שהמתחם קיבל החלטה מקדמית מהרשות להתחדשות עירונית. למידע מלא על החלטה מקדמית לחץ כאן.
  • עמידה בהסכמות של ה"רוב המיוחס"* לפי הגדרתו בחוק פינוי בינוי, ככל שהמתחם הוכרז כמתחם פינוי בינוי. למידע מלא אודות הליך ההכרזה לחץ כאן.

"רב מיוחס"* מבין בעלי הדירות כהגדרתו בחוק פינוי בינוי (פיצויים) תשס"ו 2006:

"בעלי הדירות במקבץ לפינוי ובינוי, שבבעלותם ארבע חמישיות לפחות מתוך כלל הדירות שבמקבץ, ושלושה רבעים לפחות מהרכוש המשותף בבתים המשותפים שבמקבץ צמודים לדירותיהם, וכן מתקיימים בהם שני אלה :

  1. בבעלותם שני שלישים לפחות מהדירות בכל בית משותף שבאותו מקבץ, ואולם לעניין בית משותף שיש בו ארבע או חמש דירות בלבד – בבעלותם שני שלישים כאמור, ויש בבית המשותף יותר משני בעלי דירות
  2. שני שלישים לפחות מהרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו מקבץ צמודים לדירותיהם"

הסכם לדוגמה למתן שירותים משפטיים בפרויקטי התחדשות

הסכם לדוגמה למתן שירותים משפטיים בפרויקטי פינוי-בינוי או תמ"א 38, נועד להסדיר את ההתקשרות בין בעלי דירות בפרויקט פינוי בינוי או תמ"א 38 לבין עורך הדין בו בחרו לייצגם. מטרת המסמך היא לתת כלים בידי בעלי הדירות לקבוע את מסגרת השירותים המשפטיים שיינתנו להם לצורך קידום פרויקט התחדשות עירונית ולהגדיר את תקופת מתן השירותים, באופן שיאפשר להם לקבל את מלוא השירות הנדרש להם במהלך תקופת הפרויקט.

הסכם זה הוא מסמך מנחה, הניתן לשינוי על ידי הצדדים בהתאם לעסקה המסוימת ולהעדפותיהם.
להורדת ההסכם לחץ כאן